Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi szabályzat

Az adatvédelmi szabályzatunk letölthető formátumban ezen a linken érhető el.

A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy bemutassa a Penta Gruppo Kkt (cg.: 09 03 000417, székhely: 4031 Debrecen, Tőzsér utca 8., adószám: 22210472-2-09) olyan személyes adatok (a meghatározást lásd később) gyűjtésére, felhasználására és tárolására vonatkozó gyakorlatát, mely adatokat ön önkéntesen közvetlenül, vagy az info@pentagruppo.hupentagruppo@gmail.com e-mail címeken, vagy telefonon a +36-52/535-534, +36-30/165-0246 és a +36-30/612-9220 telefonszámokon keresztül hoz tudomásunkra.

Kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi szabályzatot mielőtt adatot tesz fel a jelen honlapra, vagy felhasználja az itt található adatokat. A Magyarországról beszerzett személyes adatok kezelésével kapcsolatosan a 2011. évi CXII. tv-ben foglaltak az irányadóak.

Személyes adatok

A gyűjtött adatok lehetnek személynevek, illetőleg cégnevek, adószámok, cégjegyzékszámok, ügyféltípus (vevő, szállító, mindkettő), szállításra, számlázásra, díjbekérőre, fizetési felszólításra vonatkozó információk, címek, e-mail címek, weboldalcímek, telefonszámok és bankszámla számok. Néhány, a Penta Gruppo Kkt. által gyűjtött információ azonosíthatóvá tesz személyeket.

Személyes adatok gyűjtése és az adatgyűjtés célja

A Penta Gruppo Kkt. gyűjti és tárolja az általa forgalmazásra kerülő termékekhez kapcsolódó ajánlatkérő, megrendelő, számlázási, díjbekérő és fizetési felszólításhoz szükséges adatokat annak érdekében, hogy olyan hatékony tudjon működni, mennyire ügyfelei elvárják. A Penta Gruppo Kkt. felhasználja az ügyfeleire vonatkozó adatokat az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás vagy annak fejlesztése, további értékesnek tartott kiegészítő szolgáltatások nyújtása, jogos üzleti érdekeinknek való megfelelése (ideértve a trendelemzést és piaci felméréseket), az árképzés, számlázás és a cégre vonatkozó jogszabályi előírások betartása érdekében.

Bármely, általunk gyűjtött Személyes adatot kizárólag a Penta Gruppo Kkt. által nyújtott szolgáltatások érdekében használunk fel, továbbá nem tároljuk azokat a jogilag megengedett, ehhez a célhoz szükséges időtartamon túl.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és kizárólag olyan mértékben, ahogy az a cél megvalósulásához szükséges.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.

Szolgáltató jogosult továbbá Felhasználó személyes adatait a Felhasználóval között bármely szerződés teljesítése érdekében, az ehhez szükséges ideig és mértékben kezelni.

Szolgáltató jogosult továbbá Felhasználó személyes adatait kezelni abban az esetben is, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Személyes adatok átadása

Ha Ön Személyes adatait nyilvánosan hozzáférhető közösségi oldalunkra teszi fel, ahhoz az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból is hozzáférhetnek, ahol előfordulhat, hogy nem biztosítják a megfelelő szintű adatvédelmet.

Az Ön Személyes adatainak tisztességes és biztonságos feldolgozása

Alapelvünk, hogy megteszünk minden szükséges lépést annak biztosítása érdekében, hogy az Ön összes Személyes adatát tisztességesen és jogszerűen dolgozzuk fel. Megteszünk minden szükséges lépést a jelen Adatvédelmi szabályzat teljesítéséért és fenntartásáért. Minden dolgozónk és adatfeldolgozónk, akik hozzáférnek a Személyes adatokhoz kötelesek bizalmasan kezelni az Ön Személyes adatait.

Harmadik fél

Mivel ügyfeleinkre vonatkozóan gyűjtött és felhasználásra kerülő adatok feldolgozása érdekében szerződhetünk olyan szolgáltatókkal, akik részt vesznek az adatok előző bekezdésben írt célú feldolgozásában. A szóban forgó szolgáltatók kötelesek bizalmasan kezelni az adatokat, továbbá nem használhatják fel azokat semmilyen más célra.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy a harmadik fél adatfeldolgozók (mint például szállítók vagy könyvelő) a nálunk tárolt Személyes adatok feldolgozása során betartják-e a vonatkozó helyi jogszabályok rendelkezéseit.

Hozzáférés és javítás

Annak érdekében, hogy az Ön Személyes adatai pontosak, aktuálisak és teljesek legyenek, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármely pontatlan információ jut tudomására. Frissítjük vagy kijavítjuk a birtokunkban lévő Személyes adatokat.

Az Ön kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve az érintett kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. Ha nem adhatjuk ki az Ön Személyes adatait, akkor az elutasítást megindokoljuk.

Az Ön kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az Ön kezelt személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. A Penta Gruppo Kkt. felhívja az Ön figyelmét, hogy bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét, hozzájárulását.

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a Penta Gruppo Kkt. a 2011. évi CXII. tv., illetőleg más jogszabályok rendelkezései, illetőleg a jelen Adatvédelmi Szabályzatban írtak ellenére kezeli a személyes adatait, úgy a Penta Gruppo Kkt.-nél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Penta Gruppo Kkt. az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntésének eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Penta Gruppo Kkt. az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön a Penta Gruppo Kkt. döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 2011. évi CXII. tv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

A Penta Gruppo Kkt. az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat a 4031 Debrecen, Tőzsér utca 8. címen fogadja.

Személyes adatok gyűjtése a Penta Gruppo Kkt. honlapjain keresztül

A Penta Gruppo Kkt. a honlapjain (www.pentagruppo.huwww.robbanasbiztosmerleg.huwww.tengelymerleg.hu) semmilyen személyes adatot aktívan nem gyűjt.

Ahogyan Ön navigál a honlapon, bizonyos információkat passzívan is gyűjthetünk – azaz az adatgyűjtés anélkül történik, hogy Ön aktívan megadná az információt – különböző technológiák és eszközök segítségével, mint például Internet Protocol címek, cookies (lásd a következő bekezdést), Internet tag-ek és navigációs adatgyűjtés.

Ez a honlap Internet Protocol (IP) címeket használ. Az IP cím olyan szám, melyet az Ön Internet szolgáltatója az Ön számítógépéhez rendel, így Ön hozzáférhet az Internethez. Felhasználjuk az Ön IP címét a szerverünkön felmerülő problémák diagnosztizálása, az összegyűjtött információk jelentése, az Ön számítógépére vonatkozóan a honlapunkhoz való kapcsolódás leggyorsabb útjának meghatározása és a honlap fejlesztése céljából.

Biztonság

A Penta Gruppo Kkt. megteszi az összes lehetséges lépést az Ön Személyes adatainak védelme érdekében, továbbá annak érdekében, hogy megvédje ezeket a Személyes adatokat az elvesztéstől, visszaéléstől és illetéktelen hozzáféréstől, közzétételtől, módosítástól vagy megsemmisítéstől. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az internetes adat továbbítás nem 100%-os biztonságú és nem hibamentes. Ezért különös figyelmet kell fordítani arra, hogy milyen információt küld el nekünk e-mailben.

Módosítások

A Penta Gruppo Kkt. saját belátása szerint módosíthatja a jelen Adatvédelmi szabályzatot. A jelen Adatvédelmi szabályzat módosítása előtt a Penta Gruppo Kkt. a honlapjain keresztül tájékoztatja a felhasználókat.

Titoktartási nyilatkozat

 1. Ez a nyilatkozat a személyes adatok feldolgozására vonatkozó irányelveinket és gyakorlatunkat mutatja be. Fő tevékenységünk az ipari mérlegek és mérőrendszerek forgalmazása, titoktartási irányelveink ránk, valamint a weboldalainkra vonatkoznak.
 2. A “Személyes információ” kifejezés olyan információt jelent, amely olyan élő személyre vonatkozik, aki az információ alapján azonosítható, vagy aki az információ és egyéb olyan információ alapján azonosítható, amelynek mi birtokában vagyunk, vagy valószínűsíthető, hogy birtokában leszünk.
 3. Irányelvünk, hogy megtegyünk minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy garantáljuk az összes általunk birtokolt személyes adat tisztességes és jogszerű feldolgozását. Minden szükséges intézkedést meg fogunk tenni ezen irányelv alkalmazása érdekében. Minden olyan alkalmazottunk és adatfeldolgozónk, akinek hozzáférése van a személyes információkhoz, köteles tiszteletben tartani az Ön személyes adatainak bizalmas voltát.
 4. Ön a nélkül is hozzáfér a weboldalainkhoz és böngészhet ott, hogy társaságunk Önről személyes információt rögzítene és tárolna, a felhasználói IP cím és egyes session adatok rögzítésén kívül, mint amilyen például a látogatás időtartama, és a használt böngészőtípus.
 5. Bármely általunk bekért személyes adatot kizárólag saját szolgáltatásain nyújtásához használunk fel és csak addig őrizzük meg, amíg e célból ez szükséges és jogszabály ezt megengedi.
 6. A weboldal megtekintésekor, bizonyos információkat az Ön számítógépén helyezhetünk el ún. “cookie” file formátumban. A cookie nem más, mint egy kisméretű, a számítógépen létrehozott adatfile. A weboldalon belül használt bármelyik cookie-ban tárolt információ csak a weboldal gyakorlati használata szempontjából lényeges. Egyik cookie-ból, vagy annak használata folytán sem jut a Penta Gruppo Kkt. semmilyen információhoz. Harmadik félnek nem lesz hozzáférése a cookie-ban tárolt információhoz, és a Penta Gruppo Kkt. egy cookie-nak a tartalmát sem fogja átadni harmadik felek számára. A legtöbb böngészőprogram alapértelmezett beállítása a cookie-k elfogadása. A cookie-k használata elterjedt és általában elfogadhatónak tartják őket. Ha Ön nem kíván hozzájárulni a cookie-k használatába, illetve, ha figyelmeztetést szeretne kapni, amikor ilyet használnak, Internet-böngészőjének beállításait tetszése szerint módosíthatja. A weboldal által felkínált cookie-k azért vannak, hogy a weboldal használatát megkönnyítsék az Ön számára. Amennyiben Ön, vagy az Ön rendszergazdája letiltja a cookie-kat, a weboldal ezen, a használatot segítő funkció nélkül fog tovább működni.
 7. Amennyiben Ön a közösségi oldalunk nyilvánosan is hozzáférhető részein személyes információt helyez el, ehhez az információhoz az Európai Gazdasági Térségen kívül eső országokban élő személyek is hozzáférhetnek, s ezen országok nem feltétlenül rendelkeznek olyan átfogó adatvédelmi törvényekkel, mint amelyek az Európai Gazdasági Térségben használatosak.
 8. Folyamatosan figyelemmel fogjuk kísérni a birtokunkban lévő személyes adatok harmadik fél -pl. szállítók, és vállalkozók- általi feldolgozásánál azt, hogy betartják-e a helyi alkalmazandó törvények és szabályok előírásait.
 9. Időnként felhasználhatjuk személyes adatait arra a célra, hogy telefonon, faxon, emailben, vagy postán keresztül tájékoztatást nyújtsunk Önnek társaságunkról, különleges ajánlatainkról, valamint egyéb olyan információt közöljünk, melyet Ön hasznosnak találhat. Amennyiben Ön nem kíván ilyen információkat kapni, kérjük, lépjen kapcsolatba az irodával.
 10. Ha szeretné megtudni, milyen személyes adatokat tárolunk Önnel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk. Kérését 10 napon belül visszaigazoljuk. Ha esetleg akadályoztatva lennénk személyes adatai kiszolgáltatásában, a visszautasítást mindenféleképpen megindokoljuk.
 11. Amennyiben az Önnel kapcsolatos, általunk őrzött személyes adatok közül bármelyik helytelen, vagy frissítésre szorul, illetve ha Ön személyes adatai közül bármelyiket töröltetni akarja velünk, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Ilyenkor Önt további információt és azonosítást elősegítő adatok átadására kérhetjük annak érdekében, hogy lehetővé tegyük kérése teljesítését.
 12. Ügyfélinformációs adatbázisainkat (mely az Ön személyes adatait is magában foglalhatják), értékes forrásnak tekintjük. Ha vagyontárgyaink bármekkora részét harmadik feleknek adnánk el, vagy azt ezekre ruháznánk át, ez magában foglalhatja a fentebb említett információs adatbázisok eladását, vagy átruházását is.